Ο σύνδεσμος για το μάθημα “Ποίηση και πεζογραφία της γενιάς του ’20”
είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab019cf4798d34d31897768bdb8dd95aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=799a5cac-eeb0-4b81-9a83-89ef593c22d4&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Δημήτρης Καργιώτης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία