Διδακτορικές Σπουδές

 1. Αρχική
 2. Σπουδές
 3. Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.).

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. (ΦΕΚ 787/07-03-2018, τ. Β) αποσκοπεί στην προαγωγή, εξειδίκευση και θεμελίωση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και στην ενίσχυση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Κλασικής Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας.

Οι νέοι επιστήμονες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το γόνιμο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Τμήματος Φιλολογίας, ενώ θα μπορούν παράλληλα να επωφεληθούν και από διαπανεπιστημιακές και διεπιστημονικές συνεργασίες του Τμήματος, προκειμένου να ενσωματώσουν στην έρευνά τους νέες επιστημονικές τάσεις και σύγχρονα εργαλεία έρευνας.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο απονέμεται από το Π.Ι.

ΦΕΚ – Διδακτορικές Σπουδές

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2024-2025

Αίτηση

______

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Ελένη Καλτσογιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Παναγιώτης Φίλος, Αναπλ. Καθηγητής
Βασίλειος Παππάς, Αναπλ. Καθηγητής

Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510- 07476
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramphil@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://philology.uoi.gr/

Χρονική διάρκεια διδακτορικών σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Δ.Δ. ορίζεται στα δώδεκα (12) εξάμηνα. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να χορηγείται παράταση του μεγίστου χρόνου για τέσσερα (4) ακόμη εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της Συμβουλευτικής Eπιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας.

Ενημέρωση – Επικοινωνία

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας είναι αρμόδια για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου υποψηφίου διδάκτορα. Ως ηµεροµηνία περάτωσης της αξιολόγησης των υποψηφίων ορίζεται το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέξουν στον επικαιροποιημένο Οδηγό Σπουδών [link] του Τμήματος Φιλολογίας  ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510-07476).

Διαδικασία αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ή κάτοχοι Δ.Μ.Σ. άλλου Τμήματος Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου AEI. Είναι δυνατό επίσης να γίνουν δεκτοί από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων ή Σχολών. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), μετά από σχετική εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι δυνατόν να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές για τους υποψήφιους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς Δ.Μ.Σ.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Π.Ι. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

 • ο προτεινόµενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.)
 • η προτεινόµενη γλώσσα εκπόνησης της Δ.Δ., η οποία δύναται να είναι διάφορη τηςελληνικής, ανάλογα µε το θέµα της Δ.Δ., και έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας του Π.Ι.
 • ο προτεινόµενος επιβλέπων της Δ.Δ.

Δικαιολογητικά αίτησης

 • αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου
 • υπόµνηµα ενδεχόµενης ερευνητικής ή/και συγγραφικής επιστηµονικής δραστηριότητας, συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, ανάτυπα κλπ)
 • αναλυτικό προσχέδιο της Δ.Δ, όπου δηλώνεται ο προτεινόµενος επιβλέπων της Δ.Δ.
 • αντίγραφο του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του υποψηφίου (αναγνωρισµένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής)
 • αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου (αναγνωρισµένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση Πτυχίου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής)
 • αντίγραφα αναλυτικών βαθµολογιών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων
 • πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας του υποψηφίου ή δήλωση των γλωσσών στις οποίες επιθυµεί να εξεταστεί
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται ότι τα αντίγραφα πτυχίων που προσκοµίζονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 • κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώµη του υποψηφίου, θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

 

Επιπλέον

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Φιλολογίας του Π.Ι. οφείλουν να γνωρίζουν υποχρεωτικά δύο (2) από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική, Ισπανική. Η γνώση της ξένης γλώσσας τεκµαίρεται ως εξής:

 • α) µε κατάθεση πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας C1 για τη µία από τις δύο γλώσσες και Β2 για τη δεύτερη
 • β) σε περίπτωση απουσίας του ως άνω πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, µε εξέταση την οποία διενεργεί το Τµήµα Φιλολογίας του Π.Ι.