Μεταπτυχιακές Σπουδές

  1. Αρχική
  2. Σπουδές
  3. Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ένα για κάθε Τομέα (Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας).

Το κάθε ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

  • ΔΜΣ Κλασικής Φιλολογίας (με ειδικεύσεις Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Λατινικής Φιλολογίας),
  • ΔΜΣ Νεοελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας και
  • ΔΜΣ στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα.
Το κάθε ΠΜΣ οργανώνεται με βάση τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΜΣ), βάσει του Ν. 4485/2017 (και λοιπών διατάξεων):

Μεταπτυχιακές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ένα από τα τρία ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας υποβάλλουν αίτηση (και τα σχετικά δικαιολογητικά) εντός συγκεκριμένων προθεσμιών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο -οι προθεσμίες μπορεί να διαφέρουν ανά ΠΜΣ- και γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς εξέτασης τον ίδιο μήνα και ανάλογα με τις πρόνοιες του οικείου Κανονισμού του κάθε ΠΜΣ για τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών/-τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέξουν στον επικαιροποιημένο Οδηγό Σπουδών  του Τμήματος Φιλολογίας  ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510-07475, 07476, email: gramphil@uoi.gr).