Κατατακτήριες Εξετάσεις

 1. Αρχική
 2. Σπουδές
 3. Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται δεκτοί για φοίτηση, κατόπιν εξετάσεων, απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών.

Α. Εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων

 1. Πτυχιούχοι Φιλοσοφικής Σχολής (πλην των ξενόγλωσσων Φιλολογικών Τμημάτων): κατάταξη στο 3ο εξάμηνο σπουδών, με την υποχρέωση να εξετάζονται επιτυχώς μόνο στα υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου και 4ου εξαμήνου καθώς και στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών του 1ου εξαμήνου (Ρητορεία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Θεματογραφία αντίστοιχα), καθώς και σε ένα από τα μαθήματα των Λατινικών του 2ου εξαμήνου (Λατινική πεζογραφία και Λατινική Γλώσσα-Θεματογραφία).
 2. Πτυχιούχοι Θεολογικής Σχολής και ξενόγλωσσων Φιλολογικών Τμημάτων: κατάταξη στο 1ο εξάμηνο σπουδών.
 3. Πτυχιούχοι Ανωτέρων και άλλων Σχολών: κατάταξη στο 1ο εξάμηνο σπουδών.
 4. Πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο με άλλη ειδίκευση: κατάταξη στο 5ο εξάμηνο σπουδών, με την υποχρέωση να εξετάζονται στα υποχρεωτικά και στα επιλεγόμενα μαθήματα της ειδίκευσης που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών.

Β. Ποσοστά κατάταξης των υποψηφίων 

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού – αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού, ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων, ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Γ. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

 1.  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
  α) Αίτηση του ενδιαφερομένου
  β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης του πρώτου μαθήματος.