Μεταδιδακτορικές Σπουδές

  1. Αρχική
  2. Σπουδές
  3. Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Οι διδάκτορες του Τμήματος ή άλλων ομόλογων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο Τμήμα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με την εποπτεία Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση υποψηφίου για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Φιλολογίας για τον οποίο δεν υπάρχει επιβλέπων στη βαθμίδα του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, την εποπτεία αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (ΦΕΚ 1884/24.05.2018/τ. Β).

 

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση, βιογραφικό υπόμνημα, καθώς και τεκμηριωμένο ερευνητικό υπόμνημα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (μονογραφία, μελέτες, ερευνητικές βάσεις δεδομένων κλπ.). Η αίτηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές συνεργάζονται ερευνητικά με το Τμήμα και δύνανται να προσφέρουν διδακτικό έργο, λαμβάνοντας αντιμισθία από την Επιτροπή Ερευνών, στην περίπτωση που δεν έχουν υποτροφία/χορηγία ή δεν λαμβάνουν μισθό από άλλη πηγή.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέχουν στον επικαιροποιημένο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας [link] ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510-07475, 07576, email: gramphil@uoi.gr).

Σχετικά αρχεία

ΦΕΚ 1884/24.05.2018/τ. Β

Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών

Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής,
Δημήτριος Καργιώτης, Καθηγητής,
Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια