Κανονισμός επιλογής και κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας υποψηφίων για υποτροφία κινητικότητας Erasmus+ με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση (Σχέδιο 2022) (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Φιλολογίας αρ. 823/28-06-2022)

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο