Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022 -2023 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο