Αξιολόγηση

Τμήματος Φιλολογίας

  1. Αρχική
  2. Το Τμήμα
  3. Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει αξιολογηθεί επιτυχώς, σε επίπεδο τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής αξιολόγησης, με βάση τις γενικές προδιαγραφές της Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).

Απόφαση Πιστοποίησης ΕΘΑΑΕ 2020-2021:
Σχετικό αρχείο
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΘΑΑΕ 2020-2021:
Σχετικό αρχείο
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2015-2016 και 2016-2017:
Σχετικό αρχείο
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2013-2014:
Σχετικό αρχείο
Έκθεση προόδου με βάση την εξωτερική αξιολόγηση:
Σχετικό αρχείο
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2010-2011:
Σχετικα αρχεία: Έκθεση   Παράρτημα   Συμπεράσματα  Σύνοψη

Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκάστου μαθήματος βρίσκονται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο με τα Περιγράμματα Μαθημάτων. Στο σημείο αυτό θα συνοψιστούν τα συνολικά Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας.

Σχετικό αρχείο