Αξιολόγηση

Τμήματος Φιλολογίας

Εξωτερική Αξιολόγηση

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει αξιολογηθεί επιτυχώς, σε επίπεδο τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής αξιολόγησης, με βάση τις γενικές προδιαγραφές της Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).

Η έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης είναι διαθέσιμη σε αρχείο pdf:

Σχετικό αρχείο

Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκάστου μαθήματος βρίσκονται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο με τα Περιγράμματα Μαθημάτων. Στο σημείο αυτό θα συνοψιστούν τα συνολικά Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας.

Σχετικό αρχείο