Η Διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης

και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Καθηγητής, Αλέξανδρος Αλεξάκης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: