Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αναρτημένο ήδη πρόγραμμα, αλλά ειδικά στο μάθημα της Λατινικής Φιλοσοφικής
Πεζογραφίας αυτές θα γίνουν προφορικά, στη γνωστή εξεταστέα ύλη και μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

Στα άλλα δύο μαθήματα (Ρωμαϊκή Βιογραφία και Λατινικό Μυθιστόρημα) οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με το γνωστό σύστημα των 40 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην ήδη γνωστή εξεταστέα ύλη, μέσω της διαδικτυακής τάξης (e-class) και της πλατφόρμας MS-Teams.

Όλοι οι εξεταζόμενοι και οι επιτηρητές πρέπει να συνδεθούν στην αντίστοιχη ομάδα στην πλατφόρμα MS-Tems την προκαθορισμένη από το πρόγραμμα ημέρα και ώρα. Θα ακολουθήσει η ταυτοποίηση των εξεταζομένων από τους επιτηρητές και στη συνέχεια θα αρχίσει η εξέταση. Οι ΝΕΕΣ ομάδες και οι κωδικοί στην πλατφόρμα MS-Teams έχουν ως εξής:

1.      ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: 1iv85mj

2.      ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ: 7drix2f

3.      ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ: cnn81ip

Καλή επιτυχία!

Ο διδάσκων
Δρ. Παναγιώτης Ν. Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: