Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και ώρα 19.00-22.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ομιλία στην αγγλική του διαπρεπούς καθηγητού David Constan

εντός του πλαισίου του μεταπτυχιακού σεμιναρίου της κυρίας Συλβάνας Χρυσακοπούλου “Φιλοσοφία και Θρησκεία στην Αρχαιότητα” υπό τον τίτλο
Xenophon’s Subversive Socrates: Ethics and Religion in the Memorabilia

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2ee5e9f4e7a740a9ac3a431b93a19612%40thread.tacv2/1636370779999?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%2268122090-97f9-45f5-a978-431b0b04eb42%22%7d

Η διδάσκουσα
Συλβάνα Χρυσακοπούλου
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Πληροφορίες Ανακοίνωσης