Τομέας Γλωσσολογίας

Τμήματος Φιλολογίας

  1. Αρχική
  2. Το Τμήμα
  3. Τομείς
  4. Τομέας Γλωσσολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας

                                          Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η ειδίκευση Γλωσσολογίας επαναλειτουργεί

 

O Τομέας Γλωσσολογίας συστάθηκε αμέσως μετά την ίδρυση του Τμήματος Φιλολογίας το 1984 (ΠΔ 445/1984, με τροποποιήσεις σε μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις το 1993 και 2001).

Ο Τομέας Γλωσσολογίας καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα:

   Α. Γενική Γλωσσολογία:

Φωνητική – Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξικολογία – Λεξικογραφία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Ιστορία της Γλωσσικής Επιστήμης, Σημειολογία, Διαλεκτολογία, Ονοματολογία κ.ά.

   Β. Ιστορική/Συγκριτική Γλωσσολογία:

Ιστορική Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Βαλκανική Γλωσσολογία, Ρομανική Γλωσσολογία, Γλώσσες της Μεσογείου κ.ά.

   Γ. Διακλαδική/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία:

Κοινωνιογλωσσολογία, Ανθρωπογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κειμενογλωσσολογία – Υφολογία, Ανάλυση του Προφορικού Λόγου, Θεωρία της Μετάφρασης, Διδακτική της Γλώσσας κ.ά.

Η προπτυχιακή ειδίκευση Γλωσσολογίας ενεργοποιήθηκε το 1998. Ανεστάλη προσωρινά το 2013 λόγω του μικρού αριθμού των μελών του Τομέα Γλωσσολογίας. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν τρία μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΔΙΠ που καλύπτουν τις τρεις βασικές κατευθύνσεις της Γλωσσολογίας (Θεωρητική, Ιστορική, Εφαρμοσμένη) και διδάσκουν προπτυχιακά μαθήματα Γλωσσολογίας σε επίπεδο Τμήματος και σε επίπεδο Τομέα (Ειδίκευση Γλωσσολογίας).

Πέρα από τα προπτυχιακά μαθήματα Γλωσσολογίας τα μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας προσφέρουν μεταπτυχιακά σεμινάρια και επιβλέπουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του αυτόνομου ΠΜΣ «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» (από το ακαδ. έτος 2018-19), όπως ακριβώς συνέβαινε βέβαια και προηγουμένως (2001-18), στο πλαίσιο της Γλωσσολογικής Ειδίκευσης του ενιαίου ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας.

Επιπρόσθετα, τα μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας έχουν επιβλέψει/επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές και μεταδιδακτορικές έρευνες, ενώ έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν και τα ίδια σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εγχώριους φορείς (Ίδρυμα Λάτση, προγράμματα με (συγ)χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ΘΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, HORIZON, HERA κτλ).

Τέλος, ο Τομέας Γλωσσολογίας έχει διοργανώσει στο παρελθόν ποικίλες γλωσσολογικές συναντήσεις. Κατεξοχήν, ο Τομέας Γλωσσολογίας διοργάνωσε το 2007 (30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου) το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΣΕΓ8) / 8th International Conference on Greek Linguistics (ICGL8). Τα Πρακτικά του ΔΣΕΓ8/ICGL8 εκδόθηκαν το 2009 (σε ψηφιακή μορφή).

Επιπρόσθετα, ο Τομέας διοργάνωσε στο παρελθόν οκτώ (8) ετήσιες Ημερίδες Γλωσσολογίας (2004-2012). Ένας αριθμός επιλεγμένων ανακοινώσεων από τις πρώτες πέντε (5) Ημερίδες Γλωσσολογίας (2004-2008) εκδόθηκαν το 2011: Γ. Ι. Ξυδόπουλος κ.ά. (επιμ.), 12 Κείμενα για τη Γλωσσολογία. Μηλιές Πηλίου: Κοντύλι.