Τομέας Γλωσσολογίας

Τμήματος Φιλολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας

Ο Τομέας Γλωσσολογίας καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα:

   Α. Γενική Γλωσσολογία:

Φωνητική – Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξικολογία – Λεξικογραφία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Ιστορία της Γλωσσικής Επιστήμης, Σημειολογία, Διαλεκτολογία, Ονοματολογία κ.ά.

   Β. Ιστορική/Συγκριτική Γλωσσολογία:

Ιστορική Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Βαλκανική Γλωσσολογία, Ρομανική Γλωσσολογία, Γλώσσες της Μεσογείου κ.ά.

   Γ. Διακλαδική/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία:

Κοινωνιογλωσσολογία, Ανθρωπογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κειμενογλωσσολογία – Υφολογία, Ανάλυση του Προφορικού Λόγου, Θεωρία της Μετάφρασης, Διδακτική της Γλώσσας κ.ά.