Εργαστήριο
Κλασικής Φιλολογίας

  1. Αρχική
  2. Έρευνα
  3. Εργαστήρια
  4. Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας

Γενικές πληροφορίες:

Το Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002). Εποπτεύεται από τον Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο των μελών του Τμήματος Φιλολογίας και η θητεία του οποίου είναι τριετής. Ελλείψει μόνιμου εργαστηριακού Προσωπικού το Εργαστήριο εξυπηρετείται από τον εκάστοτε Διευθυντή και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δεν διαθέτει δική του τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη, αλλά εξυπηρετείται από το μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 05215

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:

Το Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας διαθέτει ικανοποιητική υποδομή και στους στόχους του εγγράφονται η διδακτική και εξεταστική υποστήριξη του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, η ερευνητική και διδακτική διευκόλυνση μεταπτυχιακών φοιτητών, και ιδιαίτερα η επιστημονική ενίσχυση προπτυχιακών φοιτητών στους τομείς α) της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, και όλων των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της· β) της Λατινικής Φιλολογίας, και όλων των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της· γ) των συναφών αναγνωρισμένων ειδικεύσεων, και όλων των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων τους.

Το Εργαστήριο διαθέτει σειρά φορητών και επιτραπέζιων Η/Υ, με διαδικτυακή σύνδεση, έγχρωμους εκτυπωτές, σύγχρονο μηχάνημα ανάγνωσης και εκτύπωσης μικροφίλμς χειρογράφων, σύγχρονο μετατροπέα των μικροφίλμς σε ψηφιακή μορφή· ενδιαφέρουσα συλλογή άνω των εκατό μικροφίλμς ελληνικών και λατινικών χειρογράφων (στην πλειονότητά τους του 9ου, 10ου και 11ου αι.: Όμηρος, Hσίοδος, δραματικοί ποιητές (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης), ιστορικοί συγγραφείς (Θουκυδίδης, Ξενοφών), φιλόσοφοι (Πλάτων, Αριστοτέλης), ρήτορες (Δημοσθένης, Ισοκράτης, Λουκιανός, Αίλιος Αριστείδης, Φιλόστρατος), Κικέρων, Βιργίλιος κλπ.· και στοιχειώδη βιβλιοθήκη.

Το Εργαστήριο προσφέρει την υποδομή του σε κάθε ερευνητή που τη χρειάζεται. Συγκεκριμένα βρίσκονται στη διάθεση των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, που εκπονούν προπτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου:

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου εντάσσονται τα φροντιστηριακά και ενισχυτικά μαθήματα Θεματογραφίας Αρχαίας ελληνικής και Λατινικής γλώσσας που προσφέρονται από μεταπτυχιακούς φοιτητές στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Το εργαστήριο λειτουργεί για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ορισμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα (χρήση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων· αναζήτηση έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας· εξάσκηση στην ‘ανάγνωση’ και επεξεργασία χειρόγραφων κωδίκων ή παπύρων κλπ). Στους στόχους των Εργαστηρίων βρίσκεται η ψηφιοποίηση όλων των μικροφίλμς χειρογράφων, ώστε αυτά να είναι στη διάθεση κάθε ερευνητή.

Επιπλέον σχεδιάζεται η (επαν)έκδοση, η μετάφραση και ο σχολιασμός παπύρων, καθώς και η έκδοση σχολιασμένων μεταφράσεων αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. Υποστηρίζεται επίσης η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων και σεμιναρίων από μέλη ΔΕΠ του Τομέα ή από προσκαλούμενους καθηγητές και ερευνητές ημεδαπής και αλλοδαπής για ανακοινώσεις ή διαλέξεις.

Δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου:

Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας τόμος Ι (υπό την εποπτεία του Καθηγ. Δημ. Ράιου), Ιωάννινα 2013

Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας τόμος ΙΙ (υπό την εποπτεία του Καθηγ. Δημ. Ράιου), Ιωάννινα 2013

Θεματογραφία Λατινικής Γλώσσας (υπό την εποτεία της Καθηγ. Ε. Χουλιαρά-Ράιου στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας)